Pravidlá súťaže „CUBE súťaž“

Usporiadateľom súťaže s názvom „CUBE súťaž“ (ďalej len „súťaž“) je:

DENIM retail s.r.o.

Prešovská 45

821 02 Bratislava

IČO: 48095176

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.:105109/B          ,

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „organizátor“).

Organizátor je prevádzkovateľom CUBE internetového obchodu a CUBE kamennej predajne na Slovensku (CUBE – Eurovea Bratislava) (ďalej len „CUBE“) .

 

  1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 18.10. 2023 (00:00:00) do 05. 11. 2023 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia a zapojenia zákazníkov do odoberania noviniek CUBE a zároveň propagácia CUBE ako značky.

  1. Účasť v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s adresou doručovania na území Slovenskej republiky alebo na území Českej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená. Zamestnanci CUBE, ako aj ich rodinní príslušníci v priamej línii, súrodenci a manžel/manželka/partner, sú z účasti vylúčení.

Platným zapojením sa účastníka do súťaže znamená, že:

  • účastník súťaže sa prihlási na odber noviniek, kompletne vyplní súťažný formulár (DOPLNIŤ) a formulár úspešne odošle.

Každý účastník súťaže, ktorý sa platne zapojí počas času trvania súťaže do súťaže, bude zaradený do žrebovania o výhry v zmysle článku 3 týchto pravidiel. Podmienka účasti v súťaži v zmysle bodu (i) týchto pravidiel sa považuje za splnenú za každý jeden úspešne odoslaný formulár.

Účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže počas celého času trvania súťaže len raz.

Po uplynutí času trvania súťaže, zaniká možnosť hromadného splnenia podmienky v zmysle podľa bodu (i) tohto článku.

V prípade výhry meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo po odoslaní formulára budú uložené, a to za účelom kontaktovania výhercu a oboznámenia ho o výhre.

  1. Výhry v súťaži

– 3 x darčekový poukaz na nákup v CUBE v hodnote 100 € s DPH (ďalej len „výhra a)“)

– 1x Marc Jacobs/Vivienne Westwood set šperkov v hodnote 200 € s DPH

– 1x Marc Jacobs set (Tote kabelka + peňaženka ) v hodnote 750€ s DPH

 

  1. Spôsob určenia výhercov

V súťaži bude rozdelených celkovo 5 výhier. Zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa v rámci trvania súťaže platne zapoja do súťaže, bude vyžrebovaných 5 výhercov, z ktorých každý obdrží jednu výhru. Účastník súťaže sa môže stať výhercom v súťaž iba raz.

23.10.2023 žrebujeme 3x výhercov darčekových poukážok v hodnote 100 EUR

30.10.2023 žrebujeme 1x výhercu Luxusného setu (Marc Jacobs The Tote kabelka podľa vlastného výberu a peňaženka podľa vlastného výberu v hodnote až do 1000 EUR

5.11.2023 žrebujeme 1x výhercu Marc Jacobs šperku podľa vlastného výberu až do 200 EUR

Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom. Do žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia v čase trvania súťaže podmienky účasti v súťaži v zmysle článku 2 týchto pravidiel. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom, pričom žrebovanie prebehne v 3 termínoch (23.10.2023 / 30.10.2023 / 5.11.2023 ), bez prítomnosti verejnosti a so zachovaním princípu náhodného výberu. Do žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia v čase trvania súťaže podmienky účasti v súťaži v zmysle článku 2. týchto pravidiel, CUBE bude uverejňovať informáciu o všetkých výhercoch na instagram účte @cubeshopsk, @cubeshopcz a na internetovej stránke www.sutaz.cubeshop.skwww.soutez.cubeshop.cz a to v tvare meno, začiatočné písmeno priezviska.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajú v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

Po skončení trvania súťaže usporiadateľ vyhodnotí výsledky súťaže, a to podľa článku 2. týchto  pravidiel, a určí účastníkov súťaže, ktorí získajú výhry, a to spôsobom a v súlade s článkom 4. týchto pravidiel. Všetci výhercovia výhier budú vyrozumení e-mailom alebo telefonicky, a to na kontaktné údaje poskytnuté CUBE v zmysle článku 2. týchto pravidiel súťaže. Ak bolo uvedené nesprávne telefónne číslo a/alebo e-mail a z uvedeného dôvodu sa nepodarí s výhercom spojiť, nárok na výhru, ako aj účasť v súťaži, sa bez nároku na akúkoľvek náhradu zrušia. Ak sa účastník neprihlási do 5 dní od vyrozumenia, že sa stal výhercom, prepadá jeho nárok na výhru aj jeho účasť v súťaži a v takom prípade sa určí náhradný výherca, a to spôsobom v zmysle článku 5. týchto pravidiel.

Odovzdanie výhry prebehne po dohode s výhercami, najneskôr však do 30 dní odo dňa zistenia adresy pre doručenie výhry.

Výhercom sa účastník súťaže môže stať v priebehu súťaže iba raz.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

  1. Spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Vyhlásenie o ochrane  osobných údajov, ktoré je súčasťou pravidiel súťaže.

  1. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O hodnote bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov, pričom účastníci súťaže nemajú v takom prípade nárok na akúkoľvek náhradu. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom podľa článku 5. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na personálnych nástenkách usporiadateľa a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Súťažiaci majú právo sa s týmito pravidlami oboznámiť.

Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.sutaz.cubeshop.skwww.soutez.cubeshop.cz.

 

V Bratislave dňa 16. 10. 2023

DENIM retail s.r.o.